EKO Ďalej ELEKTROODPAD

Vitajte na našej stránke.

Elektroodpad je súčasťou komunálneho odpadu, ktorý vzniká v obci ale zároveň zaň zodpovedá výrobca elektrozariadení a nie obec. Elektroodpad nie je zaradený medzi bežné komodity komunálneho odpadu (ako sú napríklad plasty či papier), ktoré dnes obce zbierajú a separujú klasickým spôsobom. Preto náklady na zber elektroodpadu z domácností nemožno hradiť z miestneho poplatku za komunálny odpad a obec podľa zákona nemá nárok na príspevok z Recyklačného fondu za elektroodpad.
Nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností sú povinní na vlastné náklady zabezpečiť výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení, ktorí túto prácu zabezpečujú prostredníctvom svojich kolektívnych organizácií. Aby sme si tieto povinnosti mohli plniť, potrebujeme spolupracovať a komunikovať s obcami a mestami, kde elektroodpad vzniká. Naším cieľom je zabezpečiť, aby všetok elektroodpad pochádzajúci z domácností vzniknutý na celom území Slovenska bol vyzbieraný a prefinancovaný. Pre našu lepšiu komunikáciu sme preto zriadili túto web stránku, ktorá nám umožní lepšie zmapovať súčasnú situáciu v zbere elektroodpadu v SR a zistiť, aký spôsob zberu elektroodpadu je pre Vašu obec/mesto najvyhovujúcejší.
Našim cieľom nie je meniť Vaše existujúce zmluvné vzťahy a partnerov, s ktorých prácou v oblasti zberu elektroodpadu ste spokojní. Naopak, máme záujem podporovať fungujúce vzťahy, ktoré zabezpečia, aby sa vyzbieraný elektroodpad dostal na miesto jeho ekologickej recyklácie čo najefektívnejšou cestou. Našim cieľom je neustále zdokonaľovať systém zberu elektroodpadu, ktorý na Slovensku budujeme už od roku 2005, odkedy sme ako výrobcovia za zber a recykláciu elektroodpadu zodpovední. Aj vďaka systematickej práci kolektívnych organizácií sa môžu dnes občania Slovenska ekologicky zbaviť svojich starých spotrebičov prostredníctvom zberných dvorov, mobilných zberov či predajní. Máme záujem nastaviť tento systém tak, aby zbytočne nezaťažoval rozpočty obcí, miest ako aj samotných občanov, aby mali občania SR dostatok možností ako sa pohodlne zbaviť svojich starých spotrebičov a aby tieto končili na zberných miestach odkiaľ môžu byť prepravené na ekologické spracovanie. Veríme, že aj naša lepšia komunikácia prostredníctvom tejto webstránky pomôže plniť naše ciele a zodpovednosti v oblasti zberu elektroodpadu a zároveň tak chrániť naše životné prostredie.

V rámci koordinačného centra spolupracujú registrované kolektívne organizácie výrobcov a dovozcov elektrozariadení:

ASEKOL SK

ELEKOS – Záujmové združenie výrobcov elektrozariadení

EKOLAMP Slovakia - Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky

ENVIDOM - Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu

ETALUX – Združenie výrobcov a dodávateľov svetelnej techniky

ZEO – ZEO Slovakia s.r.o. - kolektívne združenie výrobcov a dovozcov elektrozariadení